0
Profile Picture

ūüĎČ Russian names are so weird!

hace 2 a√Īos
ūüôč Hello, my dear Russian learners! –ó–ī—Ä–į–≤—Ā—ā–≤—É–Ļ—ā–Ķ, –ľ–ĺ–ł –ī–ĺ—Ä–ĺ–≥–ł–Ķ —É—á–Ķ–Ĺ–ł–ļ–ł!

Today we’re going to talk about the Russian names. Find all my posts about the Russian culture here #RUculture

–†—É—Ā—Ā–ļ–ł–Ķ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–į —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ! Russian names are weird!
–ě—Ą–ł—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ–į—Ź –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–į—Ź —Ą–ĺ—Ä–ľ–į –ł –ļ–ĺ—Ä–ĺ—ā–ļ–į—Ź —Ą–ĺ—Ä–ľ–į —á–į—Ā—ā–ĺ —Ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ĺ—ā–Ľ–ł—á–į—é—ā—Ā—Ź. Formal, full form of a name and a nickname often are very different.
–ö–ĺ—Ä–ĺ—ā–ļ–į—Ź —Ą–ĺ—Ä–ľ–į –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ī—č—ā—Ć –Ĺ–į—Ā—ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ī—Ä—É–≥–ĺ–Ļ, —á—ā–ĺ –Ĺ–Ķ–≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ —É–∑–Ĺ–į—ā—Ć –ł–ľ—Ź! A nickname can be so different that you can‚Äôt even recognize what name it is!
–í–ĺ—ā –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł–Ķ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–į –ł –ł—Ö –ļ–ĺ—Ä–ĺ—ā–ļ–ł–Ķ —Ą–ĺ—Ä–ľ—č. Here are some common Russian names with their nicknames.
‚úŹÔłŹ ÔłŹ–ē–ļ–į—ā–Ķ—Ä–łŐĀ–Ĺ–į ‚Äď –ö–įŐĀ—ā—Ź
‚úŹÔłŹ ÔłŹ–ē–Ľ–ł–∑–į–≤–ĶŐĀ—ā–į ‚Äď –õ–łŐĀ–∑–į
‚úŹÔłŹ ÔłŹ–ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–įŐĀ–Ĺ–ī—Ä ‚Äď –°–įŐĀ—ą–į
‚úŹÔłŹ ÔłŹ–ź–Ľ–Ķ–ļ—Ā–ĶŐĀ–Ļ ‚Äď –õ—Ď—ą–į

_________


‚Ěď–ö–į–ļ–ł–Ķ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ł–Ķ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–į –≤—č –∑–Ĺ–į–Ķ—ā–Ķ? What Russian names do you know?
‚Ěď–ö–į–ļ–ĺ–Ķ —Ä—É—Ā—Ā–ļ–ĺ–Ķ –ł–ľ—Ź –ī–Ľ—Ź –≤–į—Ā –ļ–į–∂–Ķ—ā—Ā—Ź —Ā–į–ľ—č–ľ —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ? What Russian name seems really odd to you?
ūüďĚ Write your answers in the comments below!
–ü–ł—ą–ł—ā–Ķ –≤–į—ą–ł –ĺ—ā–≤–Ķ—ā—č –≤ –ļ–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–ł—Ź—Ö!


Good luck! –£–ī–į—á–ł!
Julia –ģ–Ľ—Ź